Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ  (ΑΔΑ: ΩΡΒΛΟΞ7Μ-Ω14)

 

Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 703/21-08-2020
Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή και αποζημίωση των γνωματεύσεων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μετά την 30η Ιουνίου 2020 (ΦΕΚ/Β/1774/2020), χωρίς θεώρηση ελεγκτή ιατρού, προκειμένου να καλυφθεί το διάστημα μέχρι την έκδοση της αναμενόμενης Υπουργικής Απόφασης»

Απόφαση 1124
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη:
Α. την με αρ. πρωτ. ΔΒ3Α/Φ102/37/οικ.23188/21-8-2020 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού,
Β. την προφορική εισήγηση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Δ/νσης
Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών και την σύμφωνη γνώμη τους με την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή και αποζημίωση των γνωματεύσεων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μετά την 30η  Ιουνίου 2020 (ΦΕΚ/Β/1774/2020), οι οποίες δεν φέρουν θεώρηση ελεγκτή ιατρού, εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των σχετικών ειδών, προκειμένου να καλυφθεί το διάστημα μέχρι την έκδοση της αναμενόμενης Υπουργικής Απόφασης, αίτημα που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο με την αρίθμ.1090/699/6-8-2020 Απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ.

Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.

 

image_print