Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του καταστατικού σκοποί του Πανελλήνιου Συλλόγου Παρόχων Υγείας είναι :

  1. Η προβολή των συμφερόντων του κλάδου των ιατρικών ειδών και συσκευών, η υποστήριξη των μελών του, όπου αυτό ζητηθεί και εφ’ όσον η ζητούμενη παρέμβαση είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του Σωματείου, η επιτήρηση της εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας του κλάδου. Το Σωματείο απέχει της πολιτικής και επιδιώκει τους σκοπούς του διατηρώντας την αυτονομία του.
  2. Η μελέτη των θεμάτων και η επίλυση των προβλημάτων που άπτονται του κλάδου των επιχειρήσεων εμπορίας ιατρικών ειδών και συσκευών στους παρακάτω, εν γένει, τομείς: παραγωγής, οικονομικής και εμπορικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής, νομικής προστασίας, ασφάλειας των εργαζομένων, διασφάλισης της ποιότητας των εμπορευομένων προϊόντων και προσφερομένων υπηρεσιών. Τον σκοπό αυτό το Σωματείο μπορεί να επιδιώκει σε συνεργασία με κρατικούς φορείς και άλλες επιστημονικές ή επαγγελματικές οργανώσεις στην Ελλάδα και διεθνώς.
  3. Η επικοινωνία και εκπροσώπηση του κλάδου, με προφορικές και γραπτές παραστάσεις στη Δημόσια Διοίκηση και τις αρμόδιες Αρχές, η εκπροσώπησή του με ρόλο συμβουλευτικό όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, η παράσταση αντιπροσώπων του Σωματείου σε κρατικά όργανα και επιτροπές, που καθορίζουν τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών του κλάδου, σε συνεργασία με τα μέλη του Σωματείου, η παροχή τεχνικών πληροφοριών προς τις Αρχές.
  4. Η προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου και ο έλεγχος της συνταγματικότητας και εν γένει της νομιμότητας κάθε πράξης ή ενέργειας που άπτεται των δραστηριοτήτων των μελών του Σωματείου με κάθε νόμιμο μέσο και, ιδίως, με προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια και τις διοικητικές Αρχές, η αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών και πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού, η προστασία από κάθε παρατυπία κατά την ενάσκηση της δραστηριότητας των επαγγελματιών του κλάδου και η λήψη κατάλληλων μέτρων μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν πρόσκλησης του μέλους για διευκρινίσεις, η συμμετοχή του Σωματείου στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στη διαμόρφωση του σχετικού νομικού πλαισίου λειτουργίας του κλάδου. Η άσκηση από το Σωματείο πολιτικής με σκοπό την προδιαγραφή του επαγγέλματος του κλάδου, την περιφρούρησή του και τον έλεγχο της καταλληλότητας-πιστοποίησης ασφαλείας των διατιθεμένων προϊόντων και την αποτροπή πώλησης ιατρικών ειδών και συσκευών από επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ως κύριο αντικείμενό τους τη διάθεση κατ’ εμπορία ιατρικών ειδών.
  5. Η δημοσίευση ενημερώσεων αναφορικά με τη δραστηριότητα του Σωματείου, η δημοσιοποίηση μελετών, στοιχείων και απόψεων ώστε να καταστούν γνωστά τα προβλήματα, οι θέσεις και τα αιτήματα του κλάδου.
image_print