Εκδόθηκε νέα Π.Ν.Π. της 13-4-2020 (ΦΕΚ 84 Α’), η οποία μεταξύ άλλων, περιέχει τις εξής νέες ρυθμίσεις :

ΑΛΛΑΓΗ Κ.Α.Δ. (άρθρο 2ο)
Προβλέπει δυνατότητα αλλαγής Κ.Α.Δ. (εκ των υστέρων και με αναδρομική ισχύ), εφ’ όσον υποβληθεί σχετική δήλωση μέχρι 24 Απριλίου, αλλά υπό προϋποθέσεις (αναμένεται και σχετική Κ.Υ.Α. για τις λεπτομέρειες)
– Ο νέος Κ.Α.Δ. να αναφερόταν ως “δευτερεύων” στο Μητρώο της επιχείρησης ΚΑΙ
– Να είναι ο Κ.Α.Δ. με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα για το 2019 (= φορολογικό έτος).

ΔΩΡΕΕΣ (άρθρα 6ο & 13ο)
Η απαλλαγή από ΦΠΑ για δωρεές επεκτείνεται και σε εκείνες που είχαν γίνει πριν τις 30-3-2020.
Επίσης , ρυθμίζονται δωρεές που γίνονται προς τον Ε.Ο.Δ.Υ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ε.Ο.Δ.Υ. (άρθρο 22ο)
 Επιτρέπεται, για μέχρι 4 μήνες ακόμη, η εκτός διαδικασιών του ν. 4412/2016 ανάθεση προμηθειών & υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. (με Πρόσκληση που αναρτάται στο site του Οργανισμού αυτού, και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (άρθρο 41ο)
Για διάστημα μέχρι 6 μηνών, δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  με Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. το περιεχόμενό της στην 1η παράγραφο του άρθρου).  Τα δικαιολογητικά αυτά, πάντως, πρέπει να προσκομισθούν εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, εκτός αν το κώλυμα των υπηρεσιών συνεχίζεται, οπότε ο ανάδοχος πρέπει να κάνει αίτηση στη διοίκηση της αναθέτουσας αρχής και αυτή να εκδώσει απόφαση περαιτέρω παράτασης.

Δείτε την ΠΝΠ εδώ:

image_print